782 22 88 32

 bautecpol@gmail.com


Częstochowa, Wilsona 30


» przeczytaj wszystkie opinie

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:            

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robak Adrian prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Robak Adrian Przedsiębiorstwo Handlowe "BAU-TEC" z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Bór, nr 151, NIP: 5732846087, REGON: 243318076 tel. 534228832 e-mail bautecpol@gmail.com (dalej BAU-TEC);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy sprzedaży/dostawy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są konieczne w celu wystawienia faktury, dostawy towaru lub kontaktu w celu ustalenia szczegółów zamówienia, odpowiedzi na reklamacje a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.
  2. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w regulaminie sklepu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby
  3. jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
  4. Dane bez uszczerbku dla innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa mogą być wykorzystywane w czasie trwania umowy do marketingu bezpośredniego naszych produktów jako realizacja naszego prawnie usprawiedliwionego celu.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy BAU-TEC w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla BAU-TEC;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartych umów oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi w tym co najmniej 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie) a w zakresie danych przetwarzanych za zgodą do czasu cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego pkt 2 prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w pkt 2, prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak imię nazwisko, adres zamieszkania czy dostawy, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa podania jakichkolwiek z wyżej wymienionych danych z wyjątkiem numeru telefonu, adresu e-mail i NIP osoby fizycznej spowoduje niemożność zawarcia umowy
 9. Przy zawieraniu umowy lub w celu dochodzenia roszczeń będziemy wykorzystywać Pan/Pana dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG) oraz bazie Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie publicznie ujawnionym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją a zawsze są konsultowane przez naszego pracownika. Możemy jednak nasze decyzje o zawarciu umowy lub zmianie jej warunków podjąć w oparciu o fakty zalegania z zapłatą wobec nas lub odnotowanych w systemach informatycznych progach i limitach osiąganych przez Panią/Pana, rodzajach towarów i usług dotychczas nabywanych.Mimo iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez BAU-TEC informujemy, że mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez partnerów BAU-TEC korzystających z plików Cookies w tym również w formie profilowania w celu dostosowania witryny do potrzeb Użytkowników jak i skierowania reklamy opartej na ich zainteresowaniach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium